top of page

Akademik Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Fidanboy, C. Ö. (2020). Örgütlerin Kesikli Teknolojik Değişimlere Uyumu: Teknoloji ve Örgüt İlişkisine Düşünsel Bir Bakış, Akademik Hasssasiyetler Dergisi, 7(14). 341-360 (TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, ASOS).

Fidanboy, C. Ö. (2019). Çalışanların Yaşam Doyumuna Yönelik Algıları, Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri ve Akış Deneyimini Arasındaki İlişkiler: Bilişim Sektörü Örneği.  OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12-11, syf. 822-849. DOI: 10.26466/opus.583983. (TÜBİTAK-ULAKBİM, ASOS).

Fidanboy, C. Ö. (2019). “Çalışanların Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının İş Yaşamında Akış Deneyimine Etkileri: Ar-Ge Çalışanları Üzerine Bir İnceleme. Journal of Yaşar University, 14, syf: 69-91. (TÜBİTAK-ULAKBİM).

Fidanboy, C. Ö. ve Fidanboy, M. (2018). The Impact of Innovation Climate on Organizational Identification: A Research on IT Sector Employees. BMIJ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3). Syf:362-378. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.364 (TÜBİTAK-ULAKBİM, EBSCO, EconLit).

Fidanboy, C. Ö. ve Fidanboy, M. (2019). Çalışanların Yenilik İklimi Algılarının Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarına Etkileri: Teknokentler Örneği, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (Journal of Social Research and Behavioral Sciences), Cilt 5, Sayı 8, syf:102-120. (Idealonline)

Fidanboy C. Ö., Alan H. (2013). Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik İlişkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisisyf.165-176. (EBSCO, Index Copernicus, ASOS)

Fidanboy C. Ö., Alan H. and Yeloğlu H. O. (2013). The Impact of Organizational Change On Formalization Perception: An Application of IT Sector, International Journal of Business and Management Studies; 2013. Vol 5, No 1, ISSN: 1309-8047.(EBSCO, ASOS)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Fidanboy C. Ö. ve Alan H. (2013).  Kaynak Bağımlılığı ve Stratejik İşbirliği İlişkisi: Kaynak Özelliklerinin İş Birliği Oluşumuna Etkileri, KHO Savunma Bilimleri Dergisi; Cilt 12, Sayı 1, 123- 145. ISSN: 1303-6831. (TÜBİTAK ULAKBİM, EconLit, ASOS, Index Copernicus)

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O. (2012). Performans Değerlendirmelerine Paradigmatik Bir Bakış: Yönetici ve Çalışan İlişkileri Açısından Epistemolojik Bir İnceleme, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi; 2012. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Vol:1, No:1, ISSN: 2146-9237, pp, 75-91.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2010). Yazılım Süreç İyileştirmede CASE Aracı Kullanımının CMMI Süreç Yönetimi Kategorisi Açısından Değerlendirilmesi", Çankaya University Journal of Science & Engineering;  ISSN 1309-6788, Cilt:7, Sayı: :2, 115-128, Çankaya Üniversitesi.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Fidanboy, C. Ö. (2019). Çalışanların Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarının İş Yaşamında Akış Deneyimine Etkileri: Ar-Ge Çalışanları Üzerine Bir İnceleme 2. Business & Organization Research (BOR) Conference, Abstract Book, ISBN: 978-605-68816-3-3, syf. 56-57. Eylül -2019, Yaşar Üniversitesi, İzmir

Fidanboy, C. Ö. (2019). Bireysel Yenilikçilik Yaşlı Çalışanların ve Emeklilerin Yaşam Doyumu Algısını Nasıl Etkiler? 2. Business & Organization Research (BOR)  Conference, Abstract Book, ISBN: 978-605-68816-3-3, syf. 58-59. Eylül -2019, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Yaşlanma Sürecinde Öz Liderlik Stratejileri ve Bireysel Yenilikçilik Arasındaki İlişkiler: Yaşlı Çalışanlar ve Emekliler Kapsamında Bir Araştırma 2. Business & Organization Research (BOR)  Conference, Abstract Book, Eylül -2019.  ISBN: 978-605-68816-3-3, syf. 60-61. Eylül -2019, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Bilişim Sektörü Çalışanlarının Yenilik (İnovasyon) İklimi Algıları İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 18.UİK, Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı (Proceedings Book), syf: 1039-1049. 2-4 Mayıs, 2019, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmaniye.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Teknopark Çalışanlarının Ar-ge Performansı Algısı ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki: Teknoloji Transferi Bağlamında Bir İnceleme. 1. Ulusal Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kongresi – Özet Bildiri Kitabı, syf: 31-33, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Ters İnovasyon Stratejisinin Teknoloji Transfer Ofisi İşlevleri Açısından İncelenmesi. 1. Ulusal Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kongresi – Özet Bildiri Kitabı, syf: 34-35, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Fidanboy M., Fidanboy, C. Ö. ve Özcan, K. (2019). Ar-ge Performansı ve Örgütler Arası İlişki Tipleri: Karmaşık Uyumlu Sistemler Olarak Teknoparklar Örneği, 1. Ulusal Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Kongresi – Özet Bildiri Kitabı, syf: 38-39,Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Fidanboy, C. Ö. (2019). Çalışanların Yaşam Doyumuna Yönelik Algıları İle Örgütsel Özdeşleme Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Bilişim Sektörü Örneği. 18.UİK, Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı (Proceedings Book), syf: 830-837. 2-4 Mayıs, 2019, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Osmaniye.

Fidanboy C. Ö. ve Fidanboy M. (2018). Çalışanların Yenilik İklimi Algılarının Pozitif ve Negatif Duygu Durumlarına Etkileri: Teknokentler Örneği, II Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri (SADAB) Sempozyumu, Abstract Book, syf: 54.21-23 Ekim, 2018, Antalya, Türkiye.

Fidanboy C. Ö. ve Fidanboy M. (2018). Örgütlerde Yenilik İkliminin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Business & Organization Research (BOR)  Conference, Abstract Book, syf: 53-54. Karabük Üniversitesi, 12-14 Eylül, 2018 – Safranbolu, Türkiye.

Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M. (2017). Atıf Karmaşıklığı ve Örgütsel Yaratıcılık Algısı: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS)  Kongresi Abstract Book, syf: 321. 10-12 Kasım, 2017, Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi, Ankara.

Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M. (2017). İç Girişimcilik Davranışlarında Öz-Liderlik Stratejilerin Rolü: Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Açısından Bir İnceleme.  Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Bilimler (ICPESS)  Kongresi, Abstract Book, syf:322.  10-12 Kasım, 2017, Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi, Ankara.

Yeloğlu H. O., Fidanboy C. Ö. Serpoush, M., Özturk, A. (2016). The Effects of Organizational Silence On Organizational Learning: The Mediating Effect of Perceived Organizational Support,  Europan Academy of Management - EURAM 2016 - Paris, FRANCE

Fidanboy C. Ö., Serpoush, M. (2015). A System Dynamics Model for The Number of International Inbound Tourists in Turkey. 1. Avrasya Turizm Kongresi (1. Eurasia International Turism Congress: Current Issuses, Trends and Indicators), Bildiriler Kitabı (Proceedings Book), syf:8-11, Konya Üniversitesi, 28 - 30 Mayıs 2015, Konya, Türkiye.

Fidanboy C. Ö., Serpoush, M. (2015). A System Dynamics Model for The Number of International Inbound Tourists in Turkey. 1. Avrasya Turizm Kongresi (1. Eurasia International Turism Congress: Current Issuses, Trends and Indicators), Bildiriler Kitabı (Proceedings Book), syf:8-11, Konya Üniversitesi, 28 - 30 Mayıs 2015, Konya, Türkiye.

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O. (2013). The Impact of Perceived Team Performance on Formalization and Mediating Role of Social Networks: An Empirical Study on Software Development Teams, 2nd World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2013), April 25, 2013, Antalya, Turkey.

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O.(2013) The Impact of Organizational Change on Formalization Perception: An Application of IT Sector”, International Conference on Business and Management (ICBM 2013), The Social Sciences Research Society::SOSRES, 26-27 April 2013, Kuşadası, Aydın.

 

Uluslararası / Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Fidanboy, C. Ö. (2019). “Identification of Prioritized Common Core Competencies Affecting R &D Performance in Information Technology Sector”, Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences”, Chapter 11 (Uluslararası Kitap Bölümü), 143-157. Gece Kitaplığı, Ankara.

Fidanboy, C. Ö. (2017). “Temel Yetenek Tabanlı Ar-Ge Yönetimi Stratejileri”, 238 sayfa, Kitap Dili: Türkçe, Basım Yeri: Ankara, Fidanboy Yayıncılık, ISBN: 9786056719608. (Ulusal Kitap).

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

Fidanboy C. Ö. ve Fidanboy M. (2018). Yenilik İklimi ve İş Yaşamında Akış Deneyimi İlişkisi: Ar-Ge Çalışanları Örneği, 6. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, syf: 335-343. 2-3 Kasım 2018, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Fidanboy C. Ö. ve Yeloğlu H.O. (2017). Bilişim Sektöründe Temel Yetenek Tabanlı Stratejiler, 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabı, syf:106-110. 20-21 Aralık, 2017, Türkiye Bilişim Derneği, Ankara.

Fidanboy C. Ö. ve Serpoush, M. (2016). İş Yaşamında Yalnızlığın Organizasyonel Yaratıcılığa Etkisi: Ar-Ge Çalışanları Kapsamında Bir Araştırma. 4.Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, syf:389-394. 4-5 Kasım, 2016, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Fidanboy C. Ö., Yeloğlu, H.O., Serpoush, M. (2015).  Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Ses: Çalışanların Örgütsel Destek Algısı Açısından Bir İnceleme, 3. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, syf: 500-503. 6-7 Kasım 2015, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Fidanboy C. Ö., Serpoush, M. (2015). Kültürlerarası İletişim Yeteneğinin Sanal Takım Performansına Etkisi, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi – Aksaray Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 7-9 Mayıs, 2015.

Fidanboy C. Ö., Serpoush, M. (2014). Örgütsel Sessizlik Davranışının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Bildiriler Kitabı, syf:753-759. 7-9 Kasım, 2014.

Fidanboy C. Ö.  ve Alan H. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Görüşmede Sahtecilik Davranışı İlişkisinde Öz-Liderlik Stratejilerinin Aracılık Etkisi, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, syf: 276-281, Mayıs 2013.  

Fidanboy C.Ö. ve Alan H.(2013). Koşul Bağımlılık Bakış Açısıyla Örgüt Yapısı ve İnovasyon Stratejisi İlişkisi: Elektronik Sektöründe Bir İnceleme, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya May 30, 2013, Bildiriler Kitabı, syf: 157- 163, Mayıs 2013.

Fidanboy C. Ö., Alan H. ve Yeloğlu H. O. (2013).  Örgütsel Değişimin Koşul Bağımlılık Faktörleri Algısına Etkisi: Bilişim Sektörü Örneği, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, syf. 195-199, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2013, Marmaris, Turkey.

Fidanboy C. Ö. ve Alan H. (2013). Strateji ve Yapı İlişkisinde CMMI Süreç Modelinin Aracı Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme, 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf: 237-241, 25-26 Nisan 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara

Alan H. ve Fidanboy C. Ö. (2012). Sinizm, Tükenmişlik ve Kişilik İlişkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Kapsamında Bir İnceleme, 11. Ulusal BüroKon Kongresi, syf:121-128. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 4-6 Ekim 2012

Alan H. ve Fidanboy C.Ö. (2012). Öz Yeterlik Algısı ve Kişilik Özelliklerinin Öz Liderlik Stratejilerine Etkileri: Bilişim Sektörü Yöneticileri Kapsamında Bir İnceleme, 1.
Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi, Bildiriler Kitabı, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 6-8, Eylül 2012.

Fidanboy C.Ö., Şahin S. ve Yeloğlu H. O. (2012). Yazılım Geliştirme Sektöründe Takım Güçlendirmenin Takım Bağlılığıyla İlişkisi, 5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf. 91 -97, Çankaya Üniversitesi, Ankara.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2011). Bilişim Sektöründe Katılımcı Kültürün Sağlanması Üzerine CMMI ve P-CMM Kapsamında Bir İnceleme, YAEM 2011, 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, syf:55. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2011). Yazılım Süreç İyileştirmenin Sosyal ve Kültürel Boyutları Üzerine CMMI Modeli Kapsamında Bir İnceleme, 4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf: 553-650. Çankaya Üniversitesi, Ankara.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2010). CMMI Süreç ve Ürün Kalite Güvencesi Süreç Alanı'nın O 9001:2008 ve ISO/IEC 12207:2008 Standartları Açısından Değerlendirilmesi, 3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf:123-127. Çankaya Üniversitesi, Ankara.

 Fidanboy C.Ö., Yücel M. ve Tolun M.R. (2010). Web Tabanlı CMMI Süreç Yönetimi Uygulamalarının Süreç ve Yazılım Geliştirme Performansına Pozitif Etkileri, Akademik Bilişim 2010 Konferansı, Bildiriler Kitabı, syf:229-233. Muğla Üniversitesi, Muğla.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2009). CMMI Temelinde Yapılan Yazılım Kalite Denetimlerinde Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanılması, Bilişim Kurultayı – Bilişim 2009, Bildiriler Kitabı, syf:101-104. Türkiye Bilişim Derneği, Ankara.

Fidanboy C.Ö. ve Tolun M.R. (2009). CMMI Temelinde Yapılan Süreç İyileştirme Çalışmalarına Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği Araçlarının Katkısı, 2. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, syf: 324-330. Çankaya Üniversitesi, Ankara.

 

Diğer Yayınlar

Tuncel A., Tuncel M., Çiçek H. ve Fidanboy C.Ö.  (2002). HEMA taşıyan uniform poröz partiküllerin elektron mikroskopisiyle hazırlanması, Polymer International, 51 (1): 75-84.,2002.

© Copyright
bottom of page